21
Tem

Limited Şirketi Kuruluşu 2021

Limited Şirketi Kuruluşu Nasıl Kurulur?

1-Limited Şirket Nedir?

Bir veya daha çok gerçek veya tüzel kişi tarafından bir ticaret unvanı altında kurulur; esas sermayesi belirli olup, bu sermaye esas sermaye paylarının toplamından oluşur.

Limited şirket, kanunen yasak olmayan her türlü ekonomik amaç ve konu için kurulabilir. Limited şirketler sigortacılık, bankacılık alanında faaliyet gösteremezler.

2-Limited Şirketinde Ortak Sayısı?

Ortak sayısı elliden (50) çok olamaz. Tek ortaklı limited şirket kurulabilir. Ortaklar, şirket borçlarından sorumlu olmayıp, sadece taahhüt ettikleri esas sermaye paylarını ödemekle ve şirket sözleşmesinde öngörülen ek ödeme ve yan edim yükümlülüklerini yerine getirmekle yükümlüdürler. Şirket, esas sermaye paylarını içeren bir pay defteri tutar.

Ortakların, adları, adresleri, her ortağın sahip olduğu esas sermaye payının sayısı, esas sermaye paylarının devirleri ve geçişleri itibari değerleri, grupları ve esas sermaye payları üzerindeki intifa ve rehin hakları, sahiplerinin adları ve adresleri bu deftere yazılır. Ortaklar pay defterini inceleyebilir.

3-Limited Şirketinin Yönetimi Nasıl Olur?

Şirketin yönetimi ve temsili şirket sözleşmesi ile düzenlenir. Şirketin sözleşmesi ile yönetimi ve temsili, müdür sıfatını taşıyan bir veya birden fazla ortağa veya tüm ortaklara ya da üçüncü kişilere verilebilir. En azından bir ortağın, şirketi yönetim hakkının ve temsil yetkisinin bulunması gerekir. Şirketin birden fazla müdürünün bulunması halinde, bunlardan biri, şirketin ortağı olup olmadığına bakılmaksızın, genel kurul tarafından müdürler kurulu başkanı olarak atanır.

4-Limited Şirketleri Neden Kurulur?

Sermaye şirketleri arasında kuruluşu için en az sermaye gerektiren şirket türüdür.(Ödenecek sermaye tutarı asgari 10.000,00 TL’dir.) Limited şirket seçiminin en temel nedeni düşük sermaye ile kurulabilir ve bloke edilmesi gereken bir tutar olmamasıdır.

5-Limited Şirketlerinde Unvanda Dikkat Edilmesi Gerekenler Nedir?

Ticaret unvanlarında yer alacak ibareler; tacirin kimliği, işletmesinin genişliği, önemi ve finansal durumu hakkında üçüncü kişilerde yanlış bir görüşün oluşmasına sebep olacak nitelikte ve gerçeğe aykırı olamaz.

Ticaret unvanında yer alan ibareler; kamu düzenine, ulusal çıkarlara ve ahlaka aykırı olamaz, kültürel ve tarihi değerleri zedeleyecek şekilde belirlenemez. Bir ticaret unvanına “Türk”, “Türkiye”, “Cumhuriyet” ve “Milli” kelimeleri yalın, sade ve eksiz olarak; Bakanlar Kurulu kararıyla konulabilir.

Anonim ve limited şirketlerin ticaret unvanında işletme konularından en az birinin yer alması zorunludur. İşletme konusunu gösteren ibarelerde kısaltma yapılamaz. Başlıca amacı başka işletmelere katılmaktan ibaret olacak şekilde kurulacak anonim şirketlerin unvanında “holding” ibaresine yer verilmesi zorunludur.

Ticaret unvanında resmi olarak tanımlanmış yer adları kullanılabilir, ülke adlarının unvanda kullanılabilmesi için ise o ülkenin yetkili makamlarından izin alınması gerekir. Kamu kurum ve kuruluşları ile ulusal ve uluslararası diğer kuruluşların adları ya da bunları tanımlayan kısaltılmış adları ticaret unvanlarında ek olarak kullanılamaz.

Ticaret sicilinden silinen bir ticaret unvanı, unvanın silinmesine ilişkin ilanın Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlandığı tarihten itibaren beş yıl geçmedikçe başka bir tacir adına yeniden tescil edilemez.

5-Limited Şirketinin Kuruluşunu Nasıl Yapabilirim?

Limited Şirketin bağlı olduğu Ticaret Odasına tescil edilmesi ile kurulur. Bu tescil işleminin aşamaları vergi beyannamelerini düzenleyecek SMMM ile hazırlanmalıdır.

6-Limited Şirketinin Avantajları Nelerdir?

 • -Sermaye tutarının düşük olması.
 • -Müdürler kurulu toplantılarında hükümet temsilcisi bulundurma zorunluluğunun olması.
 • -Muhasebe ücretlerinin Anonim Şirketlere nazaran düşük olması.

7-Limited Şirketlerinin Dezavantajları Nedir?

 • -Anonim şirketlere nazaran prestijlerinin az olması.
 • -Vergi ve kamu borçlarından dolayı, şirketten tahsil edilemeyen borçlar için önce kanuni temsilci sonrasında ortakların sorumluluğu ortaya çıkar.

8-Limited Şirketi Kuruluşunda Gerekli Evraklar Nelerdir?

 • Şirket Ortaklarının e-Devlet Üzerinden Aldığı Yerleşim Yeri Belgesi (İkametgah)
 • Şirket Ortakların Kimlik Fotokopileri
 • Şirket Ortaklarını 2’şer Adet Vesikalık Fotoğraf
 • Şirket Merkez Adresi
 • Şirket Merkezine Ait Kira Sözleşmesi
 • Şirket Unvanının Belirlenmesi Şirket Sermaye Tutarı Belirlenmesi (Limited Şirket için En az 10.000 TL )
 • Sermaye Pay Adedinin ve Ortaklık Oranlarının Belirlenmesi
 • Şirket Temsilci ve Temsilcileri ile Temsil Şeklini Belirlenmesi

9-Limited Şirketim Ne Zaman Kurulmuş Olur?

Ticaret Sicile tescil edildiği tarihte limited şirket kurulmuş olur.